About

อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์   นักคิด นักจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ  Facilitator หรือ กระบวนกร  เพื่อสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคม  จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมศักยภาพให้กับผู้นำที่ทำการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่ปรารถนา  พัฒนาภาวะผู้นำ ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับนักปฏิบัติการทางสังคม บุคคลในองค์กรที่ทำงานด้านสังคม  และผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งจากองค์กรทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  โดยเน้นหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม